REGULAMIN
https://mnumi.pl

§1
Określenie Właściciela Platformy

1. Właścicielem platformy Mnumi.pl jest: Mnumi Spółka z o.o. z siedzibą w 02-715 Warszawa ul. Puławska 233 lok. B5, NIP 5213572556, REGON: 142478480, Tel. +48 22 350 73 56, E-mail: witaj@mnumi.com, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000360600. Wysokość kapitału zakładowego 8350,00 zł.

§2
Postanowienia ogólne

1. Portal Mnumi.pl [dalej Portal] świadczy, na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie oraz zgodnie z odpowiednimi przepisami usługi udostępnienia oprogramowania Mnumi.
2. Portal przeznaczony jest dla osób pełnoletnich posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, ale mogących we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
3. Przedsiębiorca [dalej Przedsiębiorca] jest to podmiot/organizacja zarejestrowana na stronach internetowych Portalu i poprawnie zweryfikowana przez pracownika Portalu.
4. Użytkownik [dalej Użytkownik] jest to osoba/podmiot/organizacja korzystająca z oprogramowania Mnumi zintegrowanego z serwisem Przedsiębiorcy.
5. Oprogramowanie Mnumi [dalej Oprogramowanie] jest to zbiór skryptów, grafik, aplikacji zainstalowanych na serwerach Portalu służących do sprzedaży produktów poligraficznych za pomocą strony www.
6. Regulamin jest integralną częścią umowy zawieranej z Przedsiębiorcą.
7. Ceny za usługi dodatkowe podane na stronach internetowych Portalu są cenami netto (nie zawierają podatku VAT).
8. Usługi oraz towary dostępne na stronach internetowych Portalu są wolne od wad fizycznych i prawnych.

§3
Warunki ogólne udostępnienia Portalu

1. Portal jest udostępniony publicznie pod adresem strony internetowej mnumi.pl
2. Portal oferuje w ramach swoich stron internetowych zakup Oprogramowania. Zakup Oprogramowania odbywa się w oparciu o jeden z czterech dostępnych pakietów. Każdy pakiet (wraz z wykluczeniami, oraz dokładną specyfikacją, funkcjonalnością) opisany jest w ramach stron internetowych Portalu.
3. Ceny zawarte na stronach internetowych Portalu są aktualne i nie zawierają podatku VAT.

§4
Zakup Oprogramowania

1. Przedsiębiorca w ramach stron internetowych Portalu może dokonać zakupu niewyłącznej czasowej licencji na użytkowanie Oprogramowania.
2. W celu zakupu Oprogramowania wymagany jest wybór odpowiedniego pakietu, ustalenie unikatowego adresu dostępu do Oprogramowania, podanie danych umożliwiających identyfikację Przedsiębiorcy, oraz ustalenie hasła dostępu do usługi. Wszystkie dane należy podać za pośrednictwem formularzy interaktywnych dostępnych na stronach internetowych Portalu.
3. Pełna funkcjonalność Oprogramowania zostaje uruchomiona w momencie księgowania zapłaty na koncie bankowym Portalu.
4. Portal po spełnieniu warunków określonych w pkt 2 oraz pkt 3 udostępnia Przedsiębiorcy dostęp do panelu zarządzania pod adresem: https://manage.mnumi.com/login oraz do panelu zarządzania dostępnego pod adresem http://panel.******.mnumi.com/ gdzie ****** oznacza unikatowy adres podany przez Przedsiębiorcę.

§5
Zawarcie umowy

1. Przedsiębiorca w momencie wykorzystania formularzy interaktywnych zawartych na stronach internetowych Portalu do zakupu Oprogramowania, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży licencji Oprogramowania.
2. Po złożeniu zamówienia, na wskazany adres e-mail wysyłana jest wiadomość z informacją o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Portalu o przyjęciu oferty, o której mowa w §5 ust. 1 powyżej i z chwilą jej otrzymania przez Przedsiębiorcę, zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
3. Portal odpowiada przed Przedsiębiorcą na podstawie prawa rękojmi, regulowanego przez Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) przez okres 24 miesięcy. Dokładny opis procedury reklamacyjnej znajduje się w §8 niniejszego regulaminu.
4. Przedsiębiorca powinien uregulować należność wynikającą z wybranego pakietu w ciągu 7 dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia przez Portal. W przeciwnym wypadku Portal anuluje zamówienie.
5. Umowa zawierana jest na czas określony przy danym pakiecie oprogramowania.
6. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron w trybie natychmiastowym w przypadku rażącego naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu.
7. W przypadku rażącego naruszenia postanowień Regulaminu przez Portal Przedsiębiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowych wysyłając wiadomość email lub kontaktując się listownie pod adresami podanymi w §1. W takim przypadku Portal w ciągu 7 dni zwraca proporcjonalnie obliczoną kwotę za niewykorzystany okres licencji Oprogramowania. Kwota zwracana jest na wskazany numer konta.
8. W przypadku rażącego naruszenia postanowień Regulaminu przez Przedsiębiorcę Portal może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowych wysyłając wiadomość email lub kontaktując się listownie pod adresem podanym podczas rejestracji. W takim przypadku Portal nie zwraca pobranych należności tylko wlicza je w kwotę opłaty instalacyjnej wynikającej z cennika usług dostępnego na stronach internetowych Portalu.
9. Za rażące naruszenia postanowień Regulaminu przez Przedsiębiorcę uważa się w szczególności:
– wykorzystywanie Portalu niezgodnie z jego przeznaczeniem,
– wykorzystywanie Portalu w sposób niezgodny z polskim prawem,
– wykorzystywania Portalu w sposób zagrażający utrzymaniu bezpieczeństwa oprogramowania,
– wykorzystywania Portalu w celu propagowania treści obraźliwych, pornograficznych, wulgarnych,
– braku płatności za Oprogramowanie,
– podanie fałszywych, niezgodnych ze stanem faktycznym, danych wymaganych do utworzenia konta Przedsiębiorcy.

§6
Rejestracja konta Przedsiębiorcy

1. Rejestracja odbywa się poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy interaktywnych zawartych na stronach internetowych Portalu.
2. Warunkiem poprawnej rejestracji konta Przedsiębiorcy jest podanie danych pozwalających na jego weryfikację. Portal potwierdza rejestrację poprzez wysłanie wiadomości na podany w formularzu interaktywnym adres e-mail. Portal może odmówić rejestracji gdy dane budzą uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności.
3. Konto Przedsiębiorcy przeznaczone jest dla osób prawnych, spółek, jednoosobowych działalności gospodarczych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, ale mogących we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
4. Wypełnienie formularzy interaktywnych zawartych na stronach Portalu służących do rejestracji konta Przedsiębiorcy może dokonać osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu podmiotu wszelkich czynności związanych z rejestracją oraz do wykonywania wszystkich praw i obowiązków Przedsiębiorcy.
5. Portal weryfikuje wszystkie konta Przedsiębiorców, oraz dane podane podczas rejestracji.
6. Przedsiębiorca ponosi pełną odpowiedzialność za prawdziwość danych umieszczonych w Portalu przy użyciu swojego konta.
7. Przedsiębiorca zobowiązuje się do nie publikowania zdjęć, wizerunków, danych osób trzecich bez posiadania ich pisemnej zgody.
8. Przedsiębiorca zobowiązuje się do nie wykorzystywania Portalu w celach niezgodnych/łamiących obowiązujące przepisy prawne.
9. Przedsiębiorca powinien zachować w tajemnicy hasło do Konta.
10. Przedsiębiorca wyraża zgodę na otrzymywanie na podany adres poczty elektronicznej informacji technicznych mających bezpośredni wpływ na funkcjonalność, działanie, bezpieczeństwo Oprogramowania. Nadawcą wiadomości zawsze jest Portal.

§7
Obowiązki Portalu

1. Portal nie ingeruje w treści zamieszczane przez Przedsiębiorców ani Użytkowników.
2. Portal nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność towarów oferowanych przez Przedsiębiorcę za wykorzystaniem Oprogramowania.
3. Portal nie ponosi odpowiedzialności za nieodpowiednie korzystanie z Oprogramowania przez Przedsiębiorcę. W szczególności za przekazanie danych dostępowych osobom trzecim.
4. Portal nie ponosi odpowiedzialności za niepoprawną konfigurację Oprogramowania przez Przedsiębiorcę.
5. Portal dokłada wszelkich starań aby zapewnić ciągłość działania Oprogramowania.
6. Portal zastrzega sobie prawo do okresowych napraw, modernizacji, aktualizacji Oprogramowania. Naprawa, modernizacja, aktualizacja Oprogramowania może wiązać się z czasowym wyłączeniem Oprogramowania. Każdorazowo o takich przypadkach Przedsiębiorca będzie informowany poprzez stronę www.wiki.mnumi.com
7. Portal zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostępu do Oprogramowania w momencie wykrycia incydentów bezpieczeństwa mających realny wpływ na system informatyczny Portalu.
8. Portal zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostępu do Oprogramowania z wybranych adresów IP uznanych jako niebezpieczne.
9. Portal zobowiązuje się świadczyć usługę pomocy technicznej Przedsiębiorcy w zakresie działania, konfiguracji, oraz administracji Oprogramowaniem.

§8
Reklamacje

1. Przedsiębiorca może kontaktować się z Portalem w sprawie usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu.
2. Przedsiębiorca może się kontaktować w formie:
– pisemnej na adres
Mnumi Spółka z o.o.
ul. Puławska 233 lok. b5
01-715 Warszawa
– telefonicznej pod numerem telefonu: 501270418,
– emailowo pod adresem witaj@mnumi.com
– za pośrednictwem platformy www.bok.mnumi.com
3. Przedsiębiorca może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Portal lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
4. Reklamacja powinna zawierać co najmniej:
– dane kontaktowe,
– dane pozwalające na weryfikację Przedsiębiorcy na stronach internetowych Portalu,
– opis zastrzeżeń.
5. Jeżeli dane przedstawione podczas składania reklamacji będą niekompletne, Portal skontaktuje się z Przedsiębiorcom w celu uzupełnienia danych.
6. Portal ustosunkowuje się do reklamacji w terminie 14 dni od momentu otrzymania zgłoszenia wraz z opisem niezgodności.
7. Wzór formularza reklamacyjnego stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

§9
Prawo odstąpienia od umowy

1. Na podstawie ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. prawo do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny przysługuje Konsumentom (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego). Oferta Portalu skierowana jest jedynie do Przedsiębiorców.

§10
Ochrona prywatności

1. Przedsiębiorca rejestrując się na stronach internetowych Portalu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach określonych w Regulaminie przez właściciela Portalu (Mnumi Spółka z o.o., ul. Puławska 233 lok. B5, 02-715 Warszawa, NIP: 5213572556, REGON 142478480).
2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wyłącznie w celach realizacji umów biznesowych, wymogów księgowych oraz korespondencji biznesowej..
3. Przedsiębiorca ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
4. Przedsiębiorca zobowiązany jest do uzyskania zgody od Użytkowników w momencie przekazania ich danych osobowych.
5. Przedsiębiorca jest Administratorem Danych w rozumieniu RODO oraz ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) Użytkowników korzystających z Oprogramowania.
Mnumi jest procesorem, który w żaden sposób nie wykorzystuje danych osobowych Użytkowników, a operacje na nich wykonuje wyłącznie na życzenie Przedsiębiorcy.

§11
Środki techniczne

1. W celu korzystania z Oprogramowania niezbędne jest:
a) urządzenie końcowe (np. komputer, tablet, smartphone) z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;
b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);
c) włączona obsługa skryptów Java;
d) akceptacja wykorzystywania plików cookies.

§12
Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Portalu.
2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony.
3. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronach internetowych Portalu.
4. Informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana Przedsiębiorcy na adres e-mail wskazany podczas rejestracji.
5. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 30 dni od dnia ich publikacji w sposób określony w pkt. 3.
6. Portal uznaje, iż Przedsiębiorca zaakceptował zmiany regulaminu, jeśli nie wypowiedział umowy do końca upływu okresu wskazanego w pkt. 5.

§13
Postanowienia końcowe

1. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Przedsiębiorcom a Portalem jest prawo polskie.
2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu właściwe jest prawo polskie.
3. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży mogą być rozstrzygane w drodze mediacji (więcej informacji znajduję się pod adresem: https://uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595 ) lub przez platformę internetową http://ec.europa.eu/consumers/odr/
4. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Portal mogą być rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
Do pobrania:
Formularz reklamacyjny